Even geduld

Vanhoof Dameskleding icon Vanhoof Dameskleding logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout Kleding Accessoires Cadeaubon

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens


Vanhoof Dameskleding NV

Rijksweg 416

3650 Dilsen-Stokkem

info@vanhoofdameskleding.be

089793411

BE0421143910

RPR Tongeren

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Vanhoof Dameskleding, een NV met maatschappelijke zetel te Rijksweg 416, 3650 Dilsen-Stokkem, BTW BE 0421143910, RPR Tongeen, (hierna 'Vanhoof Dameskleding') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Vanhoof Dameskleding moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Vanhoof Dameskleding aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Wij leveren enkel aan klanten binnen de Europese Unie en hiervoor gelden de hierna vermelde levervoorwaarden.

Voor leveringen naar België, Nederland en Luxemburg : gratis verzending bij een orderbedrag vanaf € 60,-. Voor een bestelling voor een orderbedrag onder de € 60,- bedraagt de verzendkost € 6,-.


Voor leveringen naar Duitsland en Frankrijk bedraagt de verzendkost € 10,-


Voor leveringen naar alle overige landen binnen de Europese Unie bedraagt de verzendkost € 20,-

 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vanhoof Dameskleding niet. Vanhoof Dameskleding is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vanhoof Dameskleding is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@vanhoofdameskleding.be


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vanhoof Dameskleding. Vanhoof Dameskleding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het artikel voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De klant wordt hiervan via een e-mail op de hoogte gebracht. Indien door tussentijdse verkoop het door u bestelde en betaalde artikel niet meer in voorraad is, betalen we u ten laatste de dag na betaling terug op dezelfde rekening van waaruit u betaald heeft.Artikel 4: Online aankopen


De klant heeft de mogelijkheid om op de webshop van Vanhoof Dameskleding artikelen on-line aan te kopen. Met het drukken op de knop ‘bestellen’ bevestigt de klant zijn on-line bestelling. De klant ontvangt via mail op het opgegeven mail adres een bevestiging van zijn bestelling voor zover de bestelling kan worden aanvaard (cfr. Artikel 3). De bestelling wordt verzonden naar het opgegeven leveradres.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

Ideal

Visa/Mastercard

Maestro

BancontactArtikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst


Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd naar landen in de Europese Unie.


De levering gebeurt door Bpost en wordt tenzij anders aangegeven geleverd naar het woonadres van de klant. De levering gebeurt binnen enkele dagen tot 1 week na ontvangst van de bestelling, afhankelijk van het leveradres. Afhankelijk van de transportfirma kan dit echter oplopen tot 1 maand na ontvangst van de bestelling.


Leveringen naar België, Nederland en Luxemburg worden gratis verzonden bij een orderbedrag vanaf € 60,-. Voor een bestelling voor een orderbedrag onder de € 60,- bedraagt de verzendkost voor België, Luxemburg en Nederland € 6,-

Voor leveringen naar Duitsland en Frankrijk bedraagt de verzendkost € 10,-

Voor leveringen naar alle overige landen binnen de Europese Unie bedraagt de verzendkost € 20,-


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan Vanhoof Dameskleding en dit via mail aan info@vanhoofdameskleding.be middels een omschrijving en afbeelding van de beschadiging of tekortkoming en dit binnen de 48h na levering.


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vanhoof Dameskleding.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vanhoof Dameskleding te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Vanhoof Dameskleding.


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Vanhoof Dameskleding, Rijksweg 416, 3650 Dilsen Stokkem, info@vanhoofdameskleding.be, Tel. 089 793411 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Vanhoof Dameskleding heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Vanhoof Dameskleding, Rijksweg 416,3650 Dilsen-Stokkem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.


De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en het aankoopbewijs. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, ten gevolge van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, behoudt Vanhoof Dameskleding zich het recht voor om de terugbetaling te weigeren.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De artikelen mogen gepast worden, maar teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn.


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Vanhoof Dameskleding alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, exclusief retourkosten indien Vanhoof Dameskleding de goederen zelf afhaalt, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Vanhoof Dameskleding alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Vanhoof Dameskleding geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


Vanhoof Dameskleding betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Vanhoof Dameskleding en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Vanhoof Dameskleding. De Gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. Vanhoof Dameskleding zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld worden terugbezorgd aan de gebruiker.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Vanhoof Dameskleding zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Vanhoof Dameskleding is bereikbaar op het telefoonnummer +32 89 793411, via e-mail op info@vanhoofdameskleding.be of per post op het volgende adres Vanhoof Dameskleding, Rijksweg 416, 3650 Dilsen-Stokkem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Vanhoof Dameskleding beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Vanhoof Dameskleding zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy


In onze aparte privacy verklaring wordt beschreven hoe we de persoonlijke gegevens van onze klanten verzamelen en hoe we hiermee omgaan.Artikel 12: Gebruik van cookies


Dameskleding Vanhoof verzamelt de gegevens voor zijn marketingactiviteiten door middel van cookies. Deze gegevens worden via een beveiligde verbinding verwerkt naar onze server of via een beveiligde verbinding naar Google Analytics verwerkt.

U kunt cookies ook uitschakelen voor onze website. Deze wijziging kan u instellen in uw browser.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Vanhoof Dameskleding om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Vanhoof Dameskleding. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Vanhoof Dameskleding kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. Bij gerechtelijke geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.


Artikel 17: Algemene bepalingen

 

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de gebruiker over de activiteiten van de verkoper.

De verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Vanhoof Dameskleding stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Vanhoof Dameskleding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. Vanhoof Dameskleding draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

Vanhoof Dameskleding is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn wordt overschreden door toedoen van de vervoerder of door overmacht.


Artikel 18: Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van Vanhoof Dameskleding, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Vanhoof Dameskleding.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Vanhoof Dameskleding.


 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Vanhoof Dameskleding, Rijksweg 416, 3650 Dilsen-Stokkem, België, info@vanhoofdameskleding.be


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):


Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :


Datum :


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Rijksweg 4163650 Dilsen-Stokkemvanhoofdameskleding@skynet.beVanhoof Dameskleding089 793411BE0421143910www.vanhoofdameskleding.be